Исторический

logo

факультет

Ражкова Святлана Мiкалаеўна

 

Ражкова Святлана Мiкалаеўна

Магістр гістарычных навук, намеснік дэкана па прафарыентацыйнай рабоце Старшы выкладчык

Профиль в Google Scholar

Профиль в РИНЦ

Профиль в ORCID

Профиль в ResearchGate

Профиль в Mendeley

Адукацыя:

​ Гісторыя і права, Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка  І.Г.Пятроўскага, 2003 г.

​ магістратура, ГДУ, 2019 г.

Прафесійны шлях:

​ асістэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін – 2017-2019 гг.

​ старшы выкладчык кафедры ўсеагульнай гісторыі – 2020 г. – па цяперашні час

Стажыроўкі:

 Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2020 г.

Навуковыя інтарэсы:

​ Савецка-германскія адносіны ў міжваенны час.

Некаторыя публікацыі:

​ Рожкова С.Н. Религиозно-конфессиональная история Беларуси в исследованиях кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин УО «ГГУ имени Ф. Скорины» // Праваслаўная царква ў грамадскім жыцці: гісторыя і сучаснасць: сборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. С.А. Чаропка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2018. – С. 82-89.

​ Рожкова С.Н. Раппальский договор в белорусской советской  и постсоветской историографии / С.Н. Рожкова // Беларусь і суседзі: гістарычны вопыт стасункаў народаў і дзяржаў Цэнтральна-Усходняй Еўропы: матэрыялы міжнар. навук. канф. (Гомель, 29-30 мая 2018 г.) / М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; рэдкал.: Р.Р. Лазько [і інш.]. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 70-74.

​ Рожкова С.Н. Советско-германские отношения накануне и начальном этапе Второй мировой войны
в белорусской постсоветской историографии / С.Н.Рожкова  // История международных отношений: историографические достижения и перспективы изучения: к 110-летию со дня рождения А. А.Громыко и 80-летию начала Второй мировой войны: сборник научных статей / Гомельский гос. ун-т им. Ф.Скорины; Российский центр науки и культуры в Гомеле; редкол. : Н.Н.Мезга (гл. ред.) [и др.]. –Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – C. 91 – 100.

​ Рожкова С.Н. Советско-германские отношения после прихода Гитлера к власти в белорусской постсоветской историографии / С.Н.Рожкова // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 7. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 128-133

​ Рожкова С.Н. Планы СССР и Германии накануне и в начальный период Великой Отечественной войны в постсоветской белорусской историографии / С.Н. Рожкова // Гісторыя Гомельшчыны ў кантэксце падзей Вялікай Айчыннай вайны 1941–1945 гадоў (да 75-годдзя Вялікай Перамогі): зборнік навуковых артыкулаў; рэдкал.: М.М. Мязга [і інш.]. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 29-36.

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »