Дысцыплiны кафедры гiсторыi славян

У 1984 г. кафедра гісторыі СССР і БССР была падзелена на дзве самастойныя, першая стала называцца “Кафедры гісторыі усходнеславянскіх народаў”. Сучасная назва кафедра атрымала з 2000 г. У розныя гады кафедру ўзначальвалі: Рубан А.А. (1987 – 2002), Яшчанка В.Г. (2002 – 2008), Алексейченко Г.А. (З 2008 г.).

Дысцыпліны,
замацаваныя за кафедрай

Гістарычны факультэт
спец. «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)»

Археалогiя

Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны

Гiсторыя і тэорыя крыніцазнаўства

Гiсторыя Расіі і Украіны

Гiсторыя паўднёвых і заходніх славян

Гiсторыя культуры Расіі і Украіны да к.XVIII ст.

Гiсторыя культуры Расіі і Украіны XIX-XX стст.

Нумiзматыка

Палеаграфiя

Гiсторыя рэлігій краін Еўропы і Амерыкі

Гiсторыя рэлігій краін Усходу

Гiстарычная псіхалогія

Методыка выкладання гісторыі

Гістарычны факультэт спец. Музейная справа і
ахова гісторыка-культурнвй спадчыны

Гiсторыя рэлігіі

Гiсторыя славянскіх краін

Археалогiя

Іс торыя культуры Расіі і Украіны да XVIII ст.

Іс точниковедение

Спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны

Гістарычны факультэт
спец. «Гісторыя. Англійская мова »

Дэлавыробнiцтва

Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны

Высновы археалогіі

Гiсторыя рэлігій

Методыка выкладання гісторыі

Гiсторыя ўсходніх славян (гісторыі Расіі і Украіны)

Метадалогiя гістарычнага даследавання.

Гiсторыя паўднёвых і заходніх славян

Гiстарыяграфiя ўсходніх славян

Рэлiгiязнауства

Філалагічны факультэт

Гісторыя Расіі

Дысцыпліны спецыялізацыі: тэматыка спецкурсаў і спецсемінараў
Спецыялізацыя 1-21 03 01 -01 07 «Гісторыя славянскіх краін»

c / да і с / с «Усходнія славяне ў сусветнай
супольнасці цывілізацый».

c / да і с / с «Этнапалітычных працэсы ў Украіне (IX-н. XX
стст.)»

c / да і с / с «Археалогія гарадскіх і сельскіх паселішчаў
Старажытнай Русі (IX-XIII стст.)»

c / да і с / с «Актуальныя праблемы гісторыі мастацкай
культуры Расіі і Украіны (XIX-XX ст.)»

c / да і с / с Нацыянальная палітыка Савецкай дзяржавы
(1917-1941 гг.).

c / да і с / с «Пытанні гісторыі Расіі і Украіны ў школьным
курсе гісторыі»

c / да і с / с «Польшча і ЗША (1918-1929 гг.)”.

c / да «На гістарычным раздарожжы: расійская інтэлігенцыя ў
канцы XIX – першай палове ХХ стст.»

c / да «Прадпрымальніцтва ў Расіі: генезіс і асаблівасці
эвалюцыі»

c / да «Ўкраінскае нацыянальнае адраджэнне ў канцы XIX – пач. XX
ст. (Праблемы гісторыка-сістэмнага даследавання) ».