`

Навiны 2017/2018

7 июля в Гомельской областной научно-технической библиотеке состоялась консультативная встреча в рамках программы «Эразмус+ Молодежь» #ErasmusPlusEECA_Belarus #ErasmusPlusEECA, в которой приняла участие старший преподаватель кафедры Н.О. Сиротко.
Инициатор консультации – частное просветительское учреждение Офис продвижения инициатив , которое является информационным центром программы «Эразмус+ Молодежь» в Беларуси. Организационным партнером в г.Гомеле выступило частное социально-информационное учреждение Мастерская инновационных технологий .
В рамках встречи участники – представители молодежи, организаций и инициатив, которые работают с молодежью и для молодежи, узнали, что такое программа «Эразмус+ Молодежь», как можно принять участие в ней, почему участие в программе полезно для молодых людей и для организаций, а также разработали свои предложения и проекты в рамках данной программы.
Встреча получилась насыщенной и содержательной, а самое главное перспективной на интересные проекты и инициативы.

29-30 червеня 2018 г. у Мінску ў Міжнародным адукацыйным цэнтры імя Я. Рау адбылася Міжнародная канферэнцыя “Памятаць дзеля агульнай будучыні”, прымеркаваная да адкрыцця другой чаргі Трасцянецкага мемарыялу. У працы канферэнцыі прыняў удзел дацэнт кафедры філасофіі нашага ўніверсітэта В.А. Адзіночанка.

У гады Другой сусветнай вайны нямецкімі захопнікамі ў Трасцянцы было забіта каля двухсот тысяч чалавек, у асноўным яўрэяў. Частку з іх складаюць яўрэі, якіх прывезлі з іншых краін Еўропы.

У сваім выступленні на круглым стале “Унёсак цэркваў і рэлігійных аб’яднанняў у захаванне і ўвекавечанне памяці” В.А. Адзіночанка адзначыў, што для грамадзян Беларусі існуюць дзве трагедыі ХХ ст.: гэта фашысцкія і сталінскія рэпрэсіі, а таксама падкрэсліў неабходнасць агульнай памяці пра іх ахвяры.  Аб гэтым жа казалі і іншыя выступоўцы.

26-28 июня проходил обучающий семинар для волонтеров проекта «Живая связь поколений″. Старший преподаватель кафедры философии Н.О. Сиротко выступила в качестве эксперта по эффективной коммуникации, особенностям устно-исторических исследований, провела интерактивный тренинг. Проект реализуется УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» в рамках гуманитарной Программы «Место встречи: диалог», осуществляемой Международным общественным объединением «Взаимопонимание» при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее».

тв-сюжет «Беларусь 4″ Гомель - https://vk.com/project.zhsvpok?z=video-164898138_4562..

статья в «Гомельской правде» - http://gp.by/category/news/society/news179830.html

12 чэрвеня ў Мінску адбылося паседжанне Прэзідыума Беларускага філасофскага таварыства. У ім прыняў удзел дацэнт кафедры філасофіі нашага ўніверсітэта В.А. Адзіночанка. Былі падведзены вынікі дзейнасці Таварыства за 2017 год і зацверджаны план мерапрыемстваў на 2018. Фота. В.А. Адзіночанка са старшынёй Таварыства, акадэмікам Я.М. Бабосавым і адным з яго намеснікаў, дырэктарам Інстытута філасофіі А.А. Лазарэвічам

29-30 мая ў Мінску адбыліся XIV Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія Чытанні “Хрысціянства як інтэграцыйны фактар сусветнай культуры”. Іх арганізатарамі з’явіліся Інстыткт тэалогіі БДУ, Мінская духоўная акадэмія імя Кірылы Тураўскага, Міжнароднае грамадскае аб’яднанне “Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя святых Мяфодзія і Кірыллы”.

Чытанні з’яўляюцца адной са значных падзей у навуковым жыцці Беларусі. У іх прымаюць удзел даследчыкі з розных краін. Таксама у межах Чытанняў адбываюцца культурныя мерапрыемствы. У 2018 годзе гэта была харавая асамблея “Спяваюць дзеці – спявае горад!”.

У Кірыла-Мяфодзіеўскіх Чытаннях рэгулярна прымае удзел дацэнт кафедры філасофіі В. А. Адзіночанка. У гэтым годзе ён выступіў з дакладам “Інтэграцыйная функцыя рэлігіі ў беларускай культуры: праблемный аспект”, які выклікаў вылікую цікавасць і сур’ёзнае абмеркаванне.

21 мая старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в небольшой, но дружной группе КДСз-11 заочного факультета необычное занятие по дисциплине «Великая Отечественная война советского народа». Лекция была поделена на две части: сначала была предоставлена теоретическая информация, после чего группа, несмотря на плохую погоду, совершила непродолжительную экскурсию на Аллею Героев, где почтили память ветеранов ВОВ.

16 мая 2018 г. доцент Е.В. Корень провела заседание круглого стола студентов 3 курса биологического факультета (Би -31, 32 и 33) по теме «Этико-эстетический аспект развития гражданской культуры личности и общества». Студентам в виде презентации были предложены следующие вопросы, которые обсуждались по итогам просмотра фильма «Неизвестный Гомель»: в чем состоит и выражается «гражданская культура» субъекта (личности, общества), что можно отнести к этико-эстетическому аспекту формирования и развития гражданской культуры личности и общества, что выражает этический (моральный) компонент гражданской культуры (сознание, ценности, отношение, поведение), в чём состоит эстетическое содержание гражданской культуры субъекта (эстетическое сознание, эстетическое отношение, эстетические категории прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое и др., эстетические потребности, вкусы, установки, восприятие, чувства, взгляды, эстетическая деятельность, искусство), каково значение духовного культурно-исторического наследия для становления и развития гражданской культуры общества и личности (памятников старины, в том числе легенд, преданий, песен, архитектуры и др., произведений искусства, ремёсел, различных достижений людей, народных, религиозных, гражданских праздников, традиций, символики и т.п.), каково значение знакомства с культурными достижениями других народов и познания общечеловеческих духовных ценностей для идейно-нравственного развития субъекта, что отрицательно влияет на развитие гражданской культуры субъекта.

11 мая 2018 старший преподаватель Цацарин В. В. провёл с группой И-31 круглый стол на тему «Идея коэволюции общества и природы как действенного способа выживания человечества». Тема вызвала интерес у студентов, принявших активное участие в обсуждении.

4 мая студентки группы МД-41 М. Скидан и К. Лавникович провели экскурсию по парку Гомеля для участников X Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых «Проблемы и перспективы развития современной медицины», проводимой Гомельским медуниверситетом. Мероприятие организовала куратор Н.О. Сиротко.

Научный руководитель – старший преподаватель Н.О. Сиротко

25.04.2018 группа ГЭ-21 геолого-географического факультета с заведующим кафедрой философии В.К.Степанюк посетили археологический музей-лабораторию ГГУ. Студенты получили возможность познакомиться с экспонатами эпохи палеолита, мезолита, неолита, бронзового века, средневековья. Узнали о том, как создавался музей; о нелегкой, но интересной работе археологических экспедиций.

Увлекательную, информативную экскурсию по экспозиции музея провел заведующий кафедрой славян и специальных исторических дисциплин Г.А.Алексейченко.

КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У МАГИСТРАНТОВ ИЗ КНР

19 апреля 2018 г. в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины у магистрантов из Китайской Народной Республики состоялся кандидатский экзамен по философии и методологии науки. В состав комиссии входили: доктор философских наук, профессор В.Н. Калмыков; кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии В.К. Степанюк; кандидат философских наук, доцент кафедры философии Д.В. Малахов. Впервые в истории кафедры философии экзамен проходил на английском языке. В течение двух семестров магистранты математического факультета Цянь Лунвэй, Ли Вэньцзу, Шэнь Шаоцзюнь и Чэнь Сюнхоу осваивали содержание лекционного и практического курсов по философии и методологии науки на английском языке. На экзаменах они показали высокий уровень подготовки и получили отличные оценки.

Перед кафедрой философии с самого начала стояла непростая задача. Фактически, ребята попадали в ситуацию “двойного” интеллектуального барьера: с одной стороны, английский язык, не являющийся для них родным, с другой – сложная понятийная база западной философской традиции, с которой они до сего времени не соприкасались.

С учётом этого, кафедрой была выработана специальная методика преподавания. Смысловые блоки и системы философских понятий, даваемые на лекциях на английском языке, прорабатывались на семинарских занятиях с привлечением научного и философского тезауруса на китайском языке. Магистранты получали задание ознакомиться со смыслом предлагаемых им концептов и значением терминов в соответствии с информацией, содержащейся в китайских научных источниках. Для этого использовались ресурсы Интернета. Во время лекций преподавателем давалось время на поиск китайских соответствий философским понятиям и научным терминам, записываемым по-английски. На семинарских занятиях смысл сказанного на лекциях уточнялся и прорабатывался, ребятам разрешалось пользоваться китайским языком для обсуждения между собой философско-научной проблематики с последующим переводом высказываемых мнений и положений на английский язык.

При изучении раздела философии и методологии естественных наук магистрантам предлагались для просмотра и обсуждения документальные фильмы по истории науки производства кинокомпании ВВС. Преподавателем был выбран приём сопряжения двух языков: звуковой ряд шёл на английском языке, в то время как субтитры – на китайском. Особое внимание уделялось личностям великих учёных. Ребята узнали много нового об Альберте Эйнштейне, специальной и общей теориях относительности, о Нильсе Боре, Вернере Гейзенберге и развитии квантовой механики, о современных космологических теориях “Суперструн” и “Большого взрыва”. В подобном ключе были освоены такие темы, как “Синергетика”, философские основания феноменов сознания и человеческой экзистенции, проработаны марксистские концепты личности и социума, изучена история рождения и генезиса научного метода.

Методика преподавания, рассчитанная в первую очередь на формирование у магистрантов понимания философских и научных проблем, позволила снять “двойной” интеллектуальный барьер, а такие личные качества Цяня, Ли, Шэня и Чэня, как ответственность и исполнительность, обусловили высокую результативность работы.

Хотелось бы отметить, что подобный опыт преподавания может быть с успехом продолжен кафедрой философии в дальнейшем.

21 апреля сотрудники и преподаватели кафедры философии приняли участие в республиканском субботнике.

Преподаватель Н.О. Сиротко с группой МД-32 посетила праздничный концерт ко Дню историка, 19 апреля.

18 апреля в зале корпуса № 7 состоялась спортивная матчевая встреча, посвящённая предстоящему Дню исторического факультета. В спортивных эстафетах соревновались сборная преподавателей исторического факультета и студентов третьего курса. Активное участие принимали старшие преподаватели кафедры философии А. Д. Павловец и В. В. Цацарин.

ЭКСКУРСИЯ В ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

18 марта 2018 г. В рамках общественно-культурного мероприятия состоялось посещение магистрантами Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Областного Драматического театра. Для магистрантов филологического, исторического, математического, геолого-географического, экономического факультетов и факультета физического воспитания была организована экскурсия по производственным цехам (костюмерный, бутафорский, пошивочный), артисты познакомили их с экспонатами музея, рассказали об истории становления заслуженного коллектива театра: о первых руководителях (Народный артист СССР Леонид Леонидов), известных режиссёрах, возглавлявших театр в последующие годы (Лидия Монакова, Владимир Короткевич), об особенностях постановок и судьбах знаменитых спектаклей. / Полный текст и фото см. на главной странице.

Вечер-встреча «Дорожите миром, дорожите!» 23 февраля 2018 г. в День Защитников Отечества и 100-летний юбилей Вооруженных Сил Республики Беларусь учащиеся 9-10 классов стали участниками вечера-встречи «Дорожите миром, дорожите!».

Вечер в рамках совместного волонтерского проекта отряда «Память» Средней школы №2 г. Хойники и исторического факультета ГГУ им. Ф. Скорины открыл учитель истории, руководитель отряда В.М. Смольский. Обращаясь к присутствующим, Владимир Михайлович сделал небольшой экскурс в историю, отметив, что за эти 100 лет Вооруженные Силы нашей страны прошли длинный путь, однако неименным было одно – надежная защита Беларуси. На пути врага первыми вставали защитники родной земли, проявляя подлинную любовь к ней и героизм.

Перед школьниками выступила кандидат философских наук, доцент, член авторского коллектива книги «Бывшие узники и волонтеры: диалог во имя Памяти» Тамара Петровна Гаранина. Жизнь. Единственная. Человек рождается для счастья, что ему нужно, чтобы быть счастливым, спрашивает Тамара Петровна у присутствующих. Рассуждая, учащиеся говорят и о мире. Помочь разобраться в этом очень важном и сложном вопросе, говорит Тамара Петровна, может книга «Бывшие узники и волонтеры: диалог во имя Памяти».

10 февраля преподаватели исторического факультета приняли участие в работе жюри в качестве председателей секций на «Гаазовских чтениях». Этот открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся проходил в «Гимназии № 58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза» и собрал ребят из разных уголков Беларуси.

Работали на секциях преподаватели кафедры философии В.А. Одиноченко, Н.О. Сиротко и А.Д. Павловец.

В издательстве «Беларуская навука» (Минск, 2018) издана монография кандидата философских наук, доцента кафедры философии ГГУ им. Ф.Скорины Д.В.Малахова «Интенциональность в постнеклассической философии». Научная работа посвящена комплексному рассмотрению проблем интенционального сознания, онтологии интенциональности, а также раскрытию смыслов понятий «бытия» и «блага» в контексте предлагаемого синтеза феноменологии и постнеклассических принципов единства бытия и мышления.

Проходит подготовка сборной команды школьников Гомельской области по обществоведению к ІІІ туру Республиканской олимпиады. Сборы проходят на безе Областного института развития образования. 8 февраля занятия проводил старший преподаватель кафедры философии Цацарин В. В. Во время перерыва он рассказал о нашем университете и пригласил талантливую молодёжь поступать на его факультеты.

25 января в рамках университетской спартакиады «Здоровье – 2018″ прошли состязания по дартсу. В составе команды исторического факультета выступали старшие преподаватели кафедры философии Павловец А. Д. и Цацарин В. В.

Во время проведения областного этапа олимпиады по обществоведению старший преподаватель Цацарин В. В., который входил в жюри, рассказал школьникам о факультетах нашего университета и пригласил выбрать в будущую вступительную кампанию ведущий вуз Полесья. Лучшие должны учиться в лучшем!

21 декабря 2017 г. в группе ФЭ-21 физического факультета доцент Е.В. Корень провела заседание круглого стола по теме «Духовные ценности в идейно-нравственном развитии личности». Обсуждались следующие вопросы: что Вы относите к духовным ценностям вообще, какой смысл Вы вкладываете в понятие «духовное наследие», что в Вашем понимании значат слова «личность», «гражданская культура», «идея», «идеология», в какой мере на идейно-нравственное развитие личности влияют этическое, эстетическое, философское, историческое и др. образование, какие виды искусства актуальны для нравственного развития личности, каково значение национально-культурного наследия, памятников старины, религии, народных ремесел, праздников и т.п. для развития гражданской культуры, что оказывает негативное воздействие на духовный статус человека.

Velcom прывёз у Гомель прэм’еру на роднай мове

У межах праекта «Беларускія ўікенды», а таксама з нагоды 500-годдзя беларускага кнігадруку ў горад над Сожам завітала кінастужка «Шторм. Палаючы ліст». Дапамагла арганiзаваць наведванне паказа студэнтамi гiстфака ГДУ старшы выкладчык кафедры фiласофii Н.А. Сiротка, куратар групы МД-32, студэнты якой таксама прыйшлi на прэм’еру.

Похожее изображение Неделя российского кино стартовала 7 декабря в кинотеатре имени Калинина. В рамках этого события группа МД-22 и старш. преп. Н.О. Сиротко посетили показ фильма «Монах и бес», режиссер Н. Досталь. После в группе состоялось обсуждение киноленты.

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

3 декабря 2017 г. магистранты дневной формы обучения экономического, филологического, геолого-географического, юридического факультетов и преподаватель кафедры философии Д.В. Малахов посетили премьерный спектакль Гомельского областного драматического театра «Женское счастье». Спектакль, поставленный известным московским режиссёром Михаилом Мамедовым по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» в июне сего года, стал важным событием для театрального Гомеля. Пьеса повествует о судьбе и жизненных перипетиях еврейской семьи из Бобруйска. Перед зрителем проходит история жизни главной героини Эсфирь Львовны (роль исполнила артистка Татьяна Гончарова), наполненная воспоминаниями о родном еврейском квартале довоенного времени, трудной послевоенной жизни, воспитании любимого сына. Воспоминания уступают место новым жизненным реалиям, связанным с попытками устроить счастье сына, безграничная любовь к которому постепенно уступает место любви к девушке из Бобруйска – вчерашней невесте сына, а ныне – «дочери», забота о которой ложится на плечи героини радостным бременем.

После спектакля была организована встреча студентов с молодыми артистами Александрой Бычковой, Михаилом Гришечкиным, Дмитрием Байковым. Актёры ответили на вопросы, рассказали о том, как проходили репетиции, «выдали» некоторые профессиональные секреты своего мастерства, предложили студентам организовать для них экскурсию по «закулисью» театра и пригласили посетить готовящиеся премьерные спектакли.

В начале декабря студенты группы МД-32 и куратор Н.О. Сиротко приняли участие в благотворительной акции волонтерского зоодвижения «Подари им шанс», перечислив средства для спасения щенков.

dsc_0164dsc_0168

Председатель Союза писателей Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Николай Чергинец посетил ГГУ имени Ф. Скорины. Приняли участие в общеуниверситетской встрече группа МД-32 вместе с куратором Н.О. Сиротко. Также приняли участие в съемках видеосюжета для «Беларусь 4″.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

27.11.2017 г. студенты группы ЭУ-11 с доцентом кафедры философии Степанюк В.К. посетили музей геолого-географического факультета. Представленная экспозиция вызвала у будущих экономистов большой интерес. Студенты познакомились с многообразием минералов из разных частей мира, увидели образцы нефти, добываемой в Республике Беларусь. В музее представлены полудрагоценные минералы и горные породы, обладающие лечебными свойствами.

С экспозицией музея студентов ознакомила ассистент кафедры геологии и географии Левченко В.Д.

ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

27 ноября куратор группы И-31, старший преподаватель кафедры философии Цацарин В.В., провел мероприятие посвященное освобождению г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.  Были представлены материалы о героях войны, чьими именами названы улицы города. Затем студенты группы И-31 посетили аллею героев в сквере около корпуса №2.

КАНФЕРЭНЦЫЯ НА ГIСТАРЫЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ

21 лістапада на гістарычным факультэце нашага ўніверсітэта адбылася рэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя “Праваслаўе ў грамадскім жыцці: традыцыці і сучаснасць”.

На яе пленарным паседжанні выступіў дацэнт кафедры філасофіі В.А. Адзіночанка з дакладам “Праваслаўе і каталіцтва аб маральных каштоўнасцях перад выклікам глабалізацыі”.

У дакладазе было адзначана, што глабалізацыя з’яўляецца відавочным фактам сучаснай сітуацыі ў свеце. Як метадалогія яе даследавання была выкарыстана канцэпцыя “выкліку і адказу” А. Тойнбі.

Каталіцкая царква з’яўляецца часткай еўрапейскіх глабалізацыйных працэсаў, і таму асноўная ўвага ў ёй надаецца переадоленню негатыўных наступстваў глабалізацыі сацыяльнага характару.

Што тычыцца Рускай праваслаўнай царквы, то яна бачыць адмоўныя вынікі глабалізацыі перш за ўсё ў разбурэнні нацыянальнай традыцыі і распаўсюджванні ліберальнай маралі.

Сучасная Беларусь – поліканфесійная краіна. Праваслаўе і каталіцтва з’яўляюцца неад’емнай часткай яе культурнай традыцыі. Таму зараз актуальным з’яўляецца наладжванне дыялогу паміж імі, у тым ліку і па праблеме глабалізацыі.

Таксама ў межах канференцыі выкладчыкамі і студэнтамі гістарычнага факультэта па аўтэнтычных тэхналогіях быў надрукаваны ліст з “Бібліі” Ф. Скарыны.

ТРЕНИНГ-СЕМИНАР по проекту «Содействие развитию компетенций в высшем образовании Беларуси» прошел 21 ноября в ГГУ.

dsc_0996

В нем приняли участие представители всех факультетов нашего университета. Основной темой семинара стала разработка дорожной карты интеграции Болонского процесса в систему белорусского высшего образования, повышение эффективности образовательного процесса, ориентированного на личность обучающегося, и определение путей повышения его результативности по отдельным программам. От исторического факультета присутствовала старший преподаватель Н.О. Сиротко.

В ходе заседания Адела Гарсия Арацил (Политехнический университет Валенсии) продемонстрировала презентацию «Болонский процесс: педагогическое измерение», рассказала о методах и подходах в реформировании национальной системы образования. Альгимантас Свентискас (Литовский университет образовательных наук) познакомил присутствующих с особенностями организационного измерения Болонского процесса. Также на мероприятии выступили приглашенные гости из Польши и Финляндии.

ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС

18–20 октября 2017 г. в г. Минске состоялся Первый белорусский философский конгресс. Его гостями стали представители философского и научного сообщества из более чем 20 стран мира. Значение проведения столь масштабного мероприятия и его последствия для развития белорусской философии и науки трудно переоценить. Впервые за многие десятилетия белорусское научное сообщество вышло на уровень мирового философского диалога по острейшим проблемам современности, представило свои достижения в области историко-философского и научно-методологического знания, программы и стратегии развития ценностных компонентов познания, включая формы межкультурного и межрелигиозного диалога. Идеи конгресса опубликованы в сборнике «Национальная философия в глобальном мире: тезисы Первого белорусского философского конгресса» (Минск: Беларуская навука, 2017. – 765 с.). От кафедры философии Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины на конгрессе были представлены доклады профессора В.Н. Калмыкова, доцента Д.В. Малахова, старшего преподавателя В.В. Цацарина.

В связи с проведением конгресса коллективом кафедры философии был подготовлен сборник научных статей «Материальные и духовные измерения культуры». Авторы высказали философское видение таких проблем, как категориальная форма осмысления событий мировой истории, основания деятельностного подхода к изучению генезиса культур, современные вызовы конвергентных технологий, значение концепции устойчивого развития общества, универсальность феномена и мифологемы «судьбы» в западной и восточной культурах, формирование духовности и диалог религий в современной Беларуси и др. Через содержание сборника проводится идея, что культура – не структурная часть целого, а универсальное качественное состояние общества в ходе его материально-духовного преобразования.

Уборочная продолжается

Пятого ноября 2017 небольшая, но дружная команда студентов исторического факультета во главе со страшим преподавателем кафедры философии Цацариным В.В. прибыла для оказания помощи в уборке льна на поля около д.Ивановка Буда-Кошелевского района. Студентам и преподавателям ГГУ сельхозработы давно не в диковинку. Но здесь вместо привычной моркови предстояла задача убирать лён. Тем не менее, с задачей мы справились. Работа бригады ГГУ получила высокую оценку у местной администрации.

Картинки по запросу карьера доктора рауса

31 октября студенты группы МД-32 (куратор Н.О. Сиротко) посетили спектакль Молодежного театра Гомеля – исторически неточную трагикомедию «Карьера доктора Рауса».

Недавно в среднюю школу №2 г. Хойники на вечер-встречу «Прикосновение к душе» приехали гости из г. Гомеля: ликвидатор аварии на ЧАЭС, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь О.Р. Моисеенко, кандидат философских наук, доцент Т.П. Гаранина, члены образцового фольклорного коллектива «Святы Пакроў» ГУО «Средняя школа №30» г. Гомеля во главе с руководителем О.В. Сапожниковой, студенты-первокурсники группы МД-12 исторического факультета ГГУ им. Ф. Скорины. Устроители вечера – кафедра христианской культуры и библиотека ГГУ им. Ф. Скорины, Ведущим на вечере-встрече был учитель истории В.М. Смольский, магистрант исторического факультета ГГУ им. Ф. Скорины, руководитель отряда «Память».

27 октября 2017 года в Институте теологии БГУ состоялась международная научная студенческая конференция «Христианские ценности в культуре современной молодежи», организованная совместно с факультетом философии и социальных наук БГУ. В конференции приняли участие студенты исторического факультета И. Борисенко, В. Синдеев, Д. Дегтяренко (науч. рук. старш. преп. Н.О. Сиротко).

В рамках проекта «Бессмертные имена» 14 октября 2017 г. в День Матери учащиеся 6-11 классов средней школы № 2 г. Хойники стали участниками вечера-портрета «Любовь Вадимовна Жакова – женщина, мать, блокадница Ленинграда».

Вечер проводил учитель истории, руководитель волонтерского отряда «Память», магистрант исторического факультета Владимир Михайлович Смольский. Своими воспоминаниями о Любови Вадимовне и Льве Андреевиче Жаковых поделилась гость школы – близкий друг их семьи, кандидат философских наук, доцент Тамара Петровна Гаранина.

Першы беларускамоўны стэндап адбыўся 20 кастрычнiка ў арт-прасторы «Каўчэг″. Наведала мерапрыемства i ст. выкл. Н.А. Сiротка разам са студэнтамi.

Интерактивная площадка «Эпоха Скорины», которая развернулась 20 октября в холле первого корпуса ГГУ в рамках республиканского форума «Скарына і наш час», наглядно продемонстрировала собравшимся метод печати книг, которым пользовались в XVI веке. Мероприятие посетили преподаватели факультета, в т.ч. Н.О. Сиротко со студентами.

11 октября студенты группы МД-32 приняли участие в тренинге на развитие коммуникативности с участием психолога из психолого-педагогической службы ГГУ. Тренинг был организован куратором Н.О. Сиротко.

5 октября 2017 г. студенты группы МД-32 (куратор Н.О. Сиротко) посетили открытие выставки «Майстры польскага малюнка», которое состоялось во Дворце Румянцевых и Паскевичей.

Экспозиция к 100-летию Октябрьской революции открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей 28 сентября 2017 г. Студенты-музеологи группы МД-32 и куратор ст. преп. Н.О. Сиротко посетили презентацию выставки.