Исторический

logo

факультет

Чаропка Станіслаў Аляксандравіч

Чаропка Станіслаў Аляксандравіч

Дэкан гістарычнага факультэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Профиль в Google Академии

Профиль в РИНЦ

Профиль в ORCID

Профиль в Web Of Science

Профиль в ReseachGate

Профиль в Mendeley

Адукацыя:

​ Гісторыя с дадатковай падрыхтоўкай «нямецкая мова», ГДУ, 1999 г.

​ аспірантура, БДУ (г. Мінск), 2005 г.

Прафесійны шлях:

​ асістэнт – 2001-2004 гг.

​ старшы выкладчык – 2006-2010 гг.

​ дацэнт – 2010 – 2012 гг. , 2019 — па цяперашні час (па сумяшчальніцтву)

​ загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі –  2012 – 2019 гг.

​ дэкан гістарычнага факультэта — 2019 — па цяперашні час

Стажыроўкі:

​ Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2009 г., 2016 г.

​ Інстытут гісторыі Ягелонскага ўніверсітэта (г. Кракаў, Польшча) – 2012 г.

​ Варшаўскі ўніверсітэт (г. Варшава, Польшча) – 2013 г.

​ Міжнародная школа вывучэння Халакоста «Яд Вашэм» (г. Іерусалім, Ізраіль) – 2016 г.

​ Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В.Ламаносава, 2017г. (г. Масква, РФ)

​ Міжнародны мемарыяльны комплекс  Дом Ванзейскай канферэнцыі (г. Берлін, Германія), 2017 г.

​ Універсітэт Карла Эберхарда (г. Цюбінген, Германія), 2017 г.

Навуковыя інтарэсы:

​  ваенная гісторыя і гісторыя міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе ў 16-18 стст.

Некаторыя публікацыі:

Чаропка, С.А. Літва і Русь вачыма жыхароў ВКЛ XVII ст. / С.А. Чаропка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. — 2018. — № 4 (109). — С. 81-85.

Чаропка, С.А. Войска Вялікага Княства Літоўскага напярэдадні казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг.: структура і арганізацыя / С.А. Чаропка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. — 2017. — № 4 (103). — С. 76-80.

​ Чаропка, С.А. Міжнароднае становішча Рэчы Паспалітай як каталізатар казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. // Беларусь  і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 5 / Р.Р. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. – Гомель, 2016. – С. 6-11.

​ Чаропка, С.А. Войска Вялiкага княства Лiтоўскага напярэдаднi казацка-сялянскай вайны 1648-1651 гг. // Гістарычныя  шляхі беларускага народа і суседзяў: узаемадзеянне і ўзаемаўплывы : зборнік навуковых артыкулаў / Г.Г. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукаціі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. – Гомель, 2016. – С. 30-39.

​ Чаропка, С. А. Адроджаная прагай да свабоды: армія Вялікага княства Літоўскага 1812 года/С.А. Чаропка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины.- 2012 .- № 4.- С.113-119.

​ Чаропка, С.А. Войска ВКЛ у святле ваеннай рэформы 1717 г./ С.А. Чаропка// Науч. Труды Респ. инстит. высш. школы: сб. науч. статей; в 2 ч. Ч.1; редкол. В.Ф. Берков (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2012. — С.336-343

​ Чаропка, С.А. Кавалерыя арміі Вялікага княства Літоўскага XVIII ст.: эвалюцыя структуры / С.А. Чаропка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2013. – № 4(79). – С. 146–151.

​ Чаропка, С.А. Этнаканфесійны стан пяхоты арміі ВКЛ у першай палове XVIIIст. // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. – 2014. ‑ № 4. – С. 105-110.

​ Чаропка, С. Ваенная рэформа 1775 г. у арміі Вялікага Княства Літоўскага // Гістарычна-археалагічны зборнік. ​– 2014. – Вып. 29. – С. 146-151.

​ Чаропка, С.А. Сацыяльна-канфесійны склад пяхоты арміі ВКЛ у 30-50-я гг. XVIIIст. // Научные труды Республиканского института высшей школы. Историч. и психолог. – пед. науки: сб. науч. статей. – Минск: РИВШ, 2014. –С. 336-342.

​ Чаропка, С.А. Тэрор як форма барацьбы ў казацка-сялянскай вайне 1648-1651 гадоў на Беларусі // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2016 — № 4 (97). – С. 67-72.

​ Чаропка, С.А. Войска Вялікага Княства Літоўскага напярэдадні казацка-сялянскай вайны 1648-1651 гг.: структура і арганізацыя // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2017 — № 4 (103). – С. 76-80.

 Черепко С.А. Эволюция системы воинских знаков отличия в армии Великого княжества Литовского  в 18 – начале 19 в. / С.А. Черепко // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. – 2019. — №4 (109). — С. 50-55.

 Чаропка С.А. Міжнародная сітуацыя ва Усходняй Еўропе 20-40-х гг. XVII ст. // История международных отношений: историографические достижения и перспективы изучения : к 110-летию со дня рождения А. А. Громыко и 80-летию начала Второй мировой войны : сборник научных статей / Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; Российский центр науки и культуры в Гомеле ; редкол. : Н. Н. Мезга (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 7–14.

 Stanislau Czaropka  Die Spaltung in der Metropolien von „Kiew und der ganzen Rus“ / S. Czaropka = Черепко,  С. “Раскол в Митрополии Киевской и всея Руси” / С. Черепко // Делом и истиной : сборник научных трудов, посвященный 10-летнему юбилею сотрудничества между историками университетов Беларуси и Тюбингенского университета = In Opere et Veritate : Sammelband von wissenschaftlichen Werken, gewidmet dem 10-juhrigen Jubiluum der Zusammenarbeit zwischen den Historikern von weiurussischen Universituten und der Universitut Tubingen / под науч. ред. докт. ист. наук, проф. О. Б. Келлер. – Минск : РИВШ, 2019. – 356 с. С. 45-54.

Чаропка С. А. Літоўская армія 1812 года: структура і арганізацыя / С.А. Чаропка // Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве XIX–XX стагоддзяў : этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, (Гомель, 3 кастр. 2019 г.) / рэдкалегія А. Р. Яшчанка (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны,  2019. – 104-109.

 Черепко С.А. Борьба Киевской метрополии по вопросу об унии в конце XVI – первой трети XVII в. / С.А. Черепко // Україна і Білорусь: історія та сучасність : матеріали міжнародного науково-методичного семінару, м. Миколаїв, 23–24 травня 2019 р. – Миколаїв : НУК імені. Адмірала Макрова, 2019. 84 с. С.77-79.

 Чаропка С.А. Берасцейская царкоўная ўнія і раскол у «Грэка-рускай царкве» Рэчы Паспалітай. / С.А. Чаропка // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. – 2020. — №4 (121). — С. 74-78.

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »