Исторический

logo

факультет

Кротаў Андрэй Міхайлавіч

Кротаў Андрэй Міхайлавіч

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Профиль в Google Академии

Профиль в РИНЦ

Профиль в ORCID

Профиль в Web Of Science

Профиль в ResearchGate

Профиль в Mendeley

Адукацыя:

​ Гісторыя, ГДУ, 1991 г.

​ аспірантура БДУ (г. Мінск), 1997 г.

Прафесійны шлях:

​ асістэнт – 1994-2000 гг.

​ дацэнт – 2000 г. – па цяперашні час

Стажыроўкі:

​ Варшаўскі ўніверсітэт, 2004 г.

​ Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2006г., 2007г., 2008г., 2016г.

​ Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В.Ламаносава, 2014 г.

Навуковыя інтарэсы:

​ гістарычная імагалогія, беларускі стэрэатып палякаў і Польшчы

Некаторыя публікацыі:

​ Кротов, А.М. Образ поляка в российской карикатуре XIX – начала XX вв. как фактор развития белорусского стереотипа поляка / А.М. Кротов // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. — 2017. — № 4 (103). — С.34-40.

Кротов, А.М. Особенности развития этнонационального самосознания белорусов в конце XIX – 20-х годах XX в. / А.М. Кротов // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. — 2018. — № 4 (109). — С. 42-47.

​ Кротаў А. Беларускі стэрэатып польскага народу / А. Кротаў // Беларуская Мінуўшчына. – 1996. -№4. – С.16 – 20; Krotau, A. Obraz Polaków w prasie białoruskiej lat dwudziestych / A. Krotau // Sprawy Narodowościowe. – 1996. – T.V. – Zeszyt 1(8) – S.193 – 207

​ Krotau, A. Geneza białoruskiego stereotypu Polski i Polaków / A. Krotau // Przegląd Wschodni — 2002.-Т.VIII. — Zeszyt 1(29). – S. 57-74.

​ Кротов, А.М. Русский фактор формирования белорусского стереотипа поляка (середина XIX — начало XX в.) // Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. статей. — Минск: РИВШ, 2017. — С. 204-210. — (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 17, ч. 1. Исторические науки).

​ Кротов, А.М. “Достояние культурной работы целых веков гибнет в пламени огня”: об анатомии белорусско-польского конфликта 1918 г. / А.М. Кротов // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – Гомель: Изд-во ГГУ им. Ф.Скорины, 2011, №5(68). – С. 41-47

​ Кротаў, А.М. Беларускі стэрэатып паляка як прадмет гісторыка-імалагічнага вывучэння / А.М. Кротаў // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сборник научных статей: в 2 ч. / под ред. В.Ф. Беркова. – Вып. 16 (2016). – Мн.: РИВШ, 2014. – Вып.16. – Ч.1. – С. 177-184.

​ Кротов, А.М. О.А. Пржецлавский о поляках: ментальные корни публицистического образа и его идеологический контекст / А.М. Кротов // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сборник научных статей: в 2 ч. / под ред. В.Ф. Беркова. – Вып. 14 (2014). – Мн.: РИВШ, 2014. – Вып.14. – Ч.1. – С. 155-160.

​ Кротов, А.М. Памятники устного народного творчества белорусов как источник по изучению белорусского стереотипа поляка // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 5 / Р.Р. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. – Гомель, 2016. – С. 17-23.

​ Кротов А.М. Образ поляка в российской карикатуре ХІХ – началаХХ в. как фактор развития белорусского стереотипа поляка / А.М. Кротов // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2017 — № 4 (103). – С. 34-40.

​ Кротов, А.М. Реакция белорусов на польскость как отражение особенностей их ментальности и показатель развития этнического самосознания (30-е годы XIX – начало 20-х годов XX в.) / А.М. Кротов // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – Гомель: Изд-во ГГУ им. Ф.Скорины, 2019, №4(115). – С.24-30.

​ Кротаў, А.М. Праявы этна-псіхалагічных асаблівасцяў беларусаў ва ўспрыманні імі і ацэнцы палякаў у перыяд новага часу / А.М. Кротаў // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. статей / редкол.: В.А. Гайсёнок (пред) [и др.]. – Вып. 19: В 3-х ч. Ч.1. – Мн.: РИВШ, 2019. –  С. 245-252.

​ Кротов, А.М. Восприятие белорусами трагедии польского народа и Польши осенью 1939 года / А.М. Кротов // История международных отношений: историографические достижения и перспективы изучения: к 110-летию со дня рождения А. А. Громыко и 80-летию начала Второй мировой войны: сборник научных статей / Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; Российский центр науки и культуры в Гомеле; редкол.: Н.Н. Мезга (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – C.84-91.

​ Кротаў, А. М. Прысутнасць палякаў у ментальным полі беларусаў як фактар развіцця іх этнічнай самасвядомасці (XIX – пачатак XX ст.) / А.М. Кротаў // Україна і Білорусь: історія та сучасність: Матеріали міжнародного науково-методичного семінару, м. Миколаїв  23–24 травня 2019 р. – Миколаїв: НУК, 2019. – С. 59-61.

​ Кротаў А.М. Вобраз паляка ў творах Я. Купалы / А.М.Кротаў //  Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: зборнкі навуковых артыкулаў. Вып. 7. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. — С. 60-64.

​ Кротаў А.М. Вобраз паляка ў творах Я. Коласа / А.М. Кротаў // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2020 — № 4 (121). – С. 37-43.

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »