Исторический

logo

факультет

Мязга Мікалай Мікалаевіч

Мязга Мікалай МікалаевічМязга Мікалай Мікалаевіч

Загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар

Профиль в Google Академии

Профиль в РИНЦ

Профиль в ORCID

Профиль в ResearchGate

Профиль в Web Of Science

Профиль в Mendeley

Адукацыя:

​ Гісторыя, ГДУ, 1989 г.

​ аспірантура, БДУ (г. Мінск), 1997 г.

Прафесійны шлях:

​ асістэнт – 1989-1993 гг., 1997-1998 гг.

​ старшы выкладчык – 1998-1999 гг.

​ дацэнт – 1999-2004 гг., 2004-2017 гг. (па сумяшчальніцтву)

​ прафесар  – 2017 – 2019 гг. (па сумяшчальніцтву)

​ дэкан гістарычнага факультэта –  2004 – 2019 гг.

​ загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі — 2019 — па цяперашні час

Стажыроўкі:

​ Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В.Ламаносава, 1991 г., 2013 г.

​ Музей польскай гісторыі, Універсітэт Мікалая Каперніка ў Торуні (г. Торунь, Польшча), 2009 г.

​ Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (г. Мінск), 2015 г., 2020 г.

​ Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (г. Мінск), 2007 г., 2012 г., 2016 г.

Навуковыя інтарэсы:

​  Міжнародныя адносіны ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе ў міжваенны час

З’яўляецца членам рэдакцыйнай калегіі навуковага выдання «Журнал Белорусского государственного университета. История», «Современная научная мысль» (пералік ВАК РФ), «Studia podlaskie» (Універсітэт у Беластоку, Польшча)

З’яўляецца членам саветаў па абароне дысертацый Д 02.01.05 пры Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце, К 02.03.01. пры Магілёўскім дзяржаўным ўніверсітэце імя А.А. Куляшова

Некоторые публикации:

 Мязга, М.М. Савецкая гістарыяграфія адносін паміж Савецкай Расіяй / СССР і Польшчай: змена парадыгмы даследаванняў у 1930-я гады / М.М. Мязга // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. — 2018. — № 4 (109). — С. 56-61.

​ Мязга, М.М. Беларускае пытанне пад час польска-савецкай вайны 1919–1920 гг. у савецкай міжваеннай гістарыяграфіі // Беларусь  і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 5 / Р.Р. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. – Гомель, 2016. – С. 50-54.

​ Гістарычныя  шляхі беларускага народа і суседзяў: узаемадзеянне і ўзаемаўплывы : зборнік навуковых артыкулаў / Г.Г. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукаціі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. – Гомель, 2016. — 257 с.

​ Мезга Н.Н. В тисках Рапалло: германский фактор в польско-советских отношениях 1921 – 1926 годов. — Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2010. – 198 с.

​ Мязга, М., Дуброўка, А. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914-1991 гг.) // Беларус. гіст. час. – 2012. – 4 (153). – С.76-78.

 Зеленкова, А. И. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины (1930–2015 годы) / А. И. Зеленкова, Н. Н. Мезга, М. П. Савинская; редкол. : А. В. Рогачев (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 266 с.

Мязга М.М. Адлюстраванне iдэйна-палiтычнай барацьбы дзвюх дзяржаў у савецкай i польскай гiстарыяграфii // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны: навук. зб. Вып. 5 / Рэдкал. У. Н. Сiдарцоў (адк. рэд.), С.М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [i iнш.] – Мн: БГУ, 2009. – C. 45–52.

​ Мязга, М.М. Польская міжваенная гістарыяграфія аб усходняй палітыцы Польшчы ў час польска-савецкай вайны 1919-1920 гадоў /М.М. Мязга // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины.- 2012 .- № 4.- С.78-84.

​ Мезга, Н.Н. Отношения между СССР и Польшей в условиях нарастания мировой войны в советской и польской межвоенной историографии и публицистике / Н.Н. Мезга // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины : научный и производственно-практический журнал. — 2014. — № 4(85). — С. 82-87.

​ Мязга, М.М. У.І. Пічэта як даследчык польска-савецкіх адносін міжваеннага часу // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнік. Вып. 7. / рэдкал. У.А. Коршук (адк. рэд.) [і інш.] – Мінск: БДУ, 2012.

​ Мезга Н.Н. Рижский договор 1921 г. в работах советских историков межвоенного времени // Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – 2012 – Т. 14. – С. 31–37.

​ Мязга М. М. Праблема Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ў гістарыяграфіі СССР і Польшчы міжваеннага часу // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук. Серыя гуманітарных навук. – 2013 – № 3. – С. 71–76.

​ Мезга Н. Н. Проблема становления восточной границы Польши в исследованиях польских историков межвоенного времени // Российские и славянские исследования: научный сборник. Вып. 8. / редкол. А.П.Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 233–238.

​ Мезга Н.Н. Воссоединение Западной Беларуси с БССР и  Западной Украины с УССР в отражении советской историографии 1939 –1941 гг. // Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. — 2017. — № 3. — С. 55-60.

​ Мезга Н.Н. Отношения между Россией (СССР) и Польшей (1921 – 1932 гг.) в советской межвоенной историографии // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 9 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2014. — С. 140-149.

​ Актуальные проблемы и перспективы изучения новой и новейшей истории зарубежных стран: материалы междунар. науч.-теорет. конф., посвящ. 75-летию образования каф. истории Нового и Новейшего времени / редкол. : В. С. Кошелев (пред.) [и др.], — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С.131-133.

​ Мязга М. М. Советская и польская межвоенная историография о характере отношений между Россией (СССР) и Польшей в 1921–1932 гг. // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнік. Вып. 8. / рэдкал. У. А. Коршук (адказ. рэд.) [і інш.] – Мінск: БДУ, 2013. – С. 155–162.

​ Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины (Гомель, 17 июня 2015 г.) : материалы : в 4 ч. Ч. 1 / редкол. : О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 256 с.

​ Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины (Гомель, 17 июня 2015 г.) : материалы : в 4 ч. Ч. 2 / редкол. : О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 267 с.

 Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины (Гомель, 17 июня 2015 г.) : материалы : в 4 ч. Ч. 3 / редкол. : О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 266 с.

 Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины (Гомель, 17 июня 2015 г.) : материалы : в 4 ч. Ч. 4 / редкол. : О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 260 с.

​ Мязга, М. М. Гісторыя краін Азіі і Афрыкі пасля другой сусветнай Вайны : вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў гістарычных спецыяльнасцей ВНУ / М. М. Мязга ; Міністэрства адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – 307 с.

​ Мезга Н.Н. Между наукой и политикой: советско-польские отношения в историографии России и Польши 1918–1941 годов. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”. – 236 с.

​ Мязга, М.М. Еўрапейскi абсалютызм у канцы XV-XVIII ст. — Гомель УА “ГДУ ім. Ф. Скарыны”, 2012.

​ Мезга Н. Н. История нового времени. Тестовые задания для студентов специальности 1-21 03 01-01 История (отечественная и всеобщая). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – 48 с.

​ Мязга М. М. Візіт наркама замежных спраў СССР Г.В. Чычэрына ў Варшаву восенню 1925 г. / М. М. Мязга // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2015. – № 1(88) – С. 37–41.

​ Мезга, Н. Н. Историческая наука в идейно-политическом противостоянии России и Польши в межвоеный период Н. Н. Мезга // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2015. – № 2 (192) – С. 79–85.

​ Мезга, Н. Н. Польская межвоенная историография об основных проблемах советско-польских отношений 1921–1932 годов / Н. Н. Мезга // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Новуковы зборнік. Вып. 10. / рэдкал. У. А. Коршук (адказ. рэд.) [і інш.] – Мінск: БДУ, 2015. – С. 155–162.

​ Мезга, Н. Н. Советско-польские отношения в советской и польской историографии 1918–1941 гг.: автореф. дис. докт. ист. наук / Н.Н. Мезга. – Минск: БГУ, 2016. – 46 с.

​ Мязга М.М. Узнікненне польска-савецкай вайны 1919-1920 гг. і Беларусь / М.М. Мязга // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2017 — № 4 (103). – С. 50-55.

 Дубровко, Е.Н., Мезга, Н.Н. Всеобщая история (история нового времени). Практическое руководство к семинарским занятиям для студентов специальности 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)» Гомель ГГУ им. Ф. Скорины 2013.

 Гаўрылавец, Л.У., Мязга, М.М. Навейшая гісторія краін Азіі і Афрыкі. Вучэбны дапаможнік. Дапушчана Міністэртвам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях “Гісторыя”, “Гісторыя і грамадазнаўскія дысцыпліны”. – Мн.: “Народня асвета”, 2017. – 335 с.

 Miazga, M. Pomiędzy Moskwą a Warszawą: białoruski ruch w walce o państwowość narodową w warunkach wojny 1919–1920 / M. Miazga // Polacy na Bialorrusi. Od końca XIX do początkuXXI wieku. Wybrane problemy stosunków olsko-białoruskich / pod redakcj Tadeusza Gawina. Tom III. Niepodleglosc 1918–2018: Polskie i bialoruskie idee niepodleglosciow. Warszawa: Uniwersytetu Warszawski, 2019. – S. 235–252.

Мязга, М. М. Беларусь у польска-савецкіх адносінах 1921–1922 гг. / М. М. Мязга // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2019. – № 1. – С. 41–49.

 Мезга, Н. Н. Советско-польские отношения 1921–1926: новый этап противостояния / Н. Н. Мезга. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 229 с.

 Мезга, Н.Н. Вступление Белорусской ССР в ООН и дипломатическая деятельность А. А. Громыко / Н.Н. Мезга // Современная Европа. – 2019. – № 6. – С. 194–205.

 Мязга, М.М. Фарміраванне пазіцыі Савецкай Расіі да перагавораў з Польшчай летам 1920 г. / М. М. Мязга. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2020. №. 8. – С. 23–28

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »