Исторический

logo

факультет

П р а г р а м а міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя і сацыяльна-гуманітарныя навукі: праблемы вывучэння і выкладання»

П р а г р а м а

міжнароднай навуковай канферэнцыі

«Гісторыя і сацыяльна-гуманітарныя навукі: праблемы вывучэння і выкладання»

прысвечанай

70-годдзю заснавання гістарычнага факультэта  Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны

г. Гомель, 21 лістапада  2014 г.

Арганізацыйны камітэт

А.В. Рагачоў – рэктар УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», д.х.н., прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі – старшыня аргкамітэта;

А.М. Дземідзенка – прарэктар па навуковай рабоце УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», д.т.н., прафесар, намеснік старшыні;

М.М. Мязга – дэкан гістарычнага факультэта УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н, дацэнт, намеснік старшыні;

В.А. Міхедзька – намеснік дэкана гістарычнага факультэта па навуковай рабоце УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н, дацэнт;

Г.А. Аляксейчанка – загадчык кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н, дацэнт;

С.А. Чаропка – загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н, дацэнт;

А.Р. Яшчанка – загадчык кафедры гісторыі Беларусі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н, дацэнт;

В.К. Сцепанюк – загадчык кафедры філасофіі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.ф.н., дацэнт.

Канферэнцыя адбудзецца на гістарычным факультэце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (вучэбны корпус № 2, вул. Кірава, 119)

Парадак работы канферэнцыі

21 лістапада

13  30 —   14  00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў

14  00 —   15  30 Пленарнае пасяджэнне

15  30 —    16  00 Перапынак

16  00 —   18  00 Работа па секцыях

18  30 Сяброўская вечарына

Рэгламент:

даклады на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін;

на секцыях – да 10 хвілін

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЕДЖАННЕ 21 лістапада, 14.00 (чытальная зала)

Адкрыццё канферэнцыі

Выступленне намесніка старшыні арганізацыйнага камітэта,

дэкана гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта

імя Ф. Скарыны, к.г.н., дацэнта Мязгі М.М.,

Прывітальнае слова

рэктара Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны,

прафесара Рагачова А.В.

Даклады:

Зеленкова Алла Ивановна, доцент кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин, к.и.н., доцент, Савинская Марина Петровна, старший преподаватель кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Исторический факультет: создание и основные этапы деятельности

Макушников Олег Анатольевич, профессор кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», д.и.н.

К истокам Гомеля

Елизаров Сергей Александрович, заведующий кафедрой политологии и истории УО «Гомельский государственный технический университет  имени  П.О. Сухого», д.и.н.

«Чистки» государственного аппарата 1920-е гг. в БССР как метод советской кадровой политики

Лазько Рыгор Рыгоравіч, прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», д.г.н., прафесар

Палітыка Савецкай Расіі (СССР) у дачыненні да Беларусі ў першай палове ХХ ст.: метады і вынікі


Секцыя 1.

Праблемы ўсеагульнай гісторыі

Кіраўнікі секцыі

Лазько Рыгор Рыгоравіч

прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», д.г.н., прафесар

Аляксейчанка Генадзь Аляксандравіч

загадчык кафедры гісторыі славян і

спецыяльных гістарычных дысцыплін,

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н, дацэнт

Сакратар Ярмоленка Анатолій Сяргеевіч

асістэнт кафедры гісторыі славян і

спецыяльных гістарычных дысцыплін УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны»

Даклады і паведамленні

Самонова Мария Николаевна, ассистент кафедры довузовской подготовки и профориентации УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Древнескандинавская традиция и летописная легенда о Рогволоде, Рогнеде и Владимире

Шиляев Антон Павлович, ассистент кафедры всеобщей истории УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Посполитое рушение как составная часть армии ВКЛ в середине  века

Хайнак Станислав Владиславович, магистрант кафедры всеобщей истории

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Армия Речи Посполитой XVI века: структура и организация

Чаропка Станіскаў Аляксандравіч, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны»,  к.г.н., дацэнт

Структура і арганізацыя польскай арміі ў 70-80-х гг. XVIII ст.


Гурчанка Мікалай Анатольевіч, настаўнік ДУА «Сярэдняя школа  №  13» г. Жлобіна

Камплектаванне прускага войска ў XVIII ст.

Барсук Алена Яўгеньеўна, дацэнт кафедры гісторыі і методыкі выкладання гісторыі УА «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна»

Межканфесійная барацьба ў Рэчы Паспалітай: агляд гістарыяграфіі ХІХ ст.

Ярмоленка Анатолій Сяргеевіч, асістэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны»

«Украінскае пытанне» ў шматмоўнай культурнай прасторы (на прыкладзе творчасці Івана Франка)

Корень Елена Васильевна, доцент кафедры философии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

«Инновационные и консервативные черты менталитета русской интеллигенции в исторической ретроспективе»

Ганчар Уладзімір Алегавіч, асістэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н.

«Прафесійнае» знахарства у Беларускім Палессі ў ХХ – пачатку ХХІ ст.

Жихарев Сергей Борисович, доцент кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

Военнопленные Центральных держав на частных металлургических предприятиях юга России в период Первой мировой войны (по материалам протоколов Совета съездов горнопромышленников Юга России)

Мязга Мікалай Мікалаевіч, дэкан гістарычнага факультэта УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н., дацэнт

Праблемы аднавлення незалежнасці Польшчы ў 1918 г. у польскай гістарыяграфіі міжваеннага часу

Бабков Анатолий Михайлович, доцент кафедры всеобщей истории УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

Организация эвакуационной работы с беженцами и пленными в Беларуси (к. 1919-нач. 1920 гг.)

Дубровко Елена Николаевна, ассистент кафедры всеобщей истории УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Польско-советский территориальный спор и политика Великобритании (1919-1920)


Кротов Андрей Михайлович, доцент кафедры всеобщей истории УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент,

Особенности развития белорусского национального автостереотипа в 20-х-30-х годах XX в.

Каплиев Алексей Александрович, магистрант кафедры всеобщей истории

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Изменение в польской оборонительной стратегии в конце 1930-х годов

Толочко Дмитрий Михайлович, доцент кафедры всеобщей истории УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

Беженцы из Польши осенью 1939 года советско-германских отношений

Косов Александр Петрович, заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой культуры УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»,  к.и.н., доцент

Китай во внешней политике США в период президентства Д. Эйзенхауэра

Капба Евгений Адгурович, магистрант кафедры всеобщей истории УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Причины и предпосылки межэтнических конфликтов на Кавказе в конце ХХ века

Рубан Анатолий Алексеевич, к.и.н., доцент УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»,

Современная историческая наука в поисках методологических ориентиров: традиции и новации

Айзенштадт Александр Львович, доцент кафедры общенаучных и гуманитарных дисциплин УО « Международный университет «МИТСО», к.и.н., доцент

Оглядываясь в прошлое

Аляксейчанка Генадзь Аляксандравіч, загадчык кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н., дацэнт

Гістарыяграфія ў эўрыстычным полі сучаснай гуманітарыстыкі і эпістэмалогіі


Секцыя 2.

Праблемы гісторыі Беларусі

Кіраўнікі секцыі

Елізараў Сяргей Аляксандравіч

загадчык кафедры паліталогіі і гісторыі

УА «Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя  П.О. Сухога», д.г.н.

Яшчанка Аксана Рыгораўна

загадчык кафедры гісторыі Беларусі

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Ф. Скарыны», к.г.н., дацэнт

Сакратар

Верамееў Сяргей Фёдаравіч

асістэнт кафедры гісторыі Беларусі

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Ф. Скарыны»

Даклады і паведамленні

Ященко Оксана Григорьевна, заведующая кафедрой истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

Музейные предметы как источник по культур городского населения Беларуси к. XIX- н. XX в.

Пичуков Виктор Петрович, доцент кафедры истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

Чехи белорусского Восточного Полесья во второй половине XIX – первой трети XX вв.: социокультурные параметры диаспоры

Юрис Сергей Анатольевич, декан факультета довузовской подготовки, к.и.н., доцент, Грищенко Ирина Адамовна старший преподаватель кафедры политологии и истории УО  «Гомельский государственный технический университет  имени  П.О. Сухого»

Деятельность Гомельского православного братства (начало XX в.)

Лебедзева Валянціна Міхайлаўна, старшы выкладчык УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны»

Палітычныя праблемы краіны ў адлюстраванні дзейнасці Гомельскай гарадской думы ў 1917 г.

Старовойтов Михаил Иванович, доцент кафедры истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

Социальная структура городского населения БССР (1920-е – 1930-е годы)

Веремеев Сергей Федорович, ассистент кафедры истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Достижения отечественных ученых в области изучения истории христианских конфессий в Беларуси в 20-30-е годы ХХ века

Сидоренко Виталина Николаевна, старший преподаватель кафедры истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины».

Праздник 8 марта на страницах газеты «Orka» в 1930-е годы

Дулов Анатолий Николаеевич, заведующий кафедрой истории Беларуси УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»,  к.и.н., доцент, Юрчак Денис Валерьевич, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского городского исполнительного комитета

Истфак ВГПИ имени С.М. Кирова накануне Великой Отечественной войны: воспоминания Г.С. Евдокименко

Міхедзька Валенцін Аляксеевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны»,  к.г.н., дацэнт; Мурашка Міхаіл Нікадзімавіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”,  к.г.н., дацэнт

Аднаўленне гаспадарчага жыцця на Гомельшчыне ў 1943-1945 гг. у асвятленні кніг “Памяць”

Адзіночанка Віктар Аляксандравіч, дацэнт кафедры філасофіі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.ф.н., дацэнт

Рэлігійны аспект мадэрнізацыі ў Беларусі: да пастаноўкі праблемы

Лебедев Андрей Дмитриевич, доцент кафедры истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

Положение иудейских религиозных общин на Гомельщине в середине 1940-х– 1960-е годы.

Саўчык Кацярына Віктараўна, старшы выкладчык кафедры правазнаўства

УА «Міжнародны ўніверсітэт «МІТСА»

Асаблівасці дзяржаўна-канфесійных адносін у БССР у 1940-х-1980-х гг.

Малікаў Яўген Раманавіч, кандыдат мастацтвазнаўства УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт транспарту»

Навабеліцкія “Засожскія” могілкі Гомеля

Езепова Тамара Игнатьевна, доцент кафедры истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

О преемственности традиций

Абраменко Михаил Егорович, декан факультета довузовской подготовки и профориентации УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.и.н., доцент

Принцип государственности в здравоохранении Беларуси: истоки и трансформации

Грабянчук Ігар Васільевіч, дацэнт кафедры грамадскіх дысцыплін і права Бабруйскага філіяла УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», к.г.н., дацэнт

Крыніцы па гісторыі Бабруйскага настаўніцкага інстытута

Касьяненко Анатолий Петрович, доцент кафедры политологии и социологии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.ф.н., доцент, Тишкевич Михаил Яковлевич, заведующий кафедрой политологии и социологии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Социальная политика и местное самоуправление на примере Гомельской области

Касьцюшка Яўген Яўгенавіч, настаўнік ДУА «Гомельская Ірынінская гімназія», трэнер каманды Гомельскай вобласці па грамадазнаўству

Месца і ролі палітычных ідэалогій у сучасным свеце


Секцыя 3.

Праблемы філасофіі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

Кіраўнікі секцыі

Калмыкоў Уладзімір Мікалаевіч

прафесар кафедры філасофіі

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», д.ф.н., прафесар

Сцепанюк Валянціна Кузьмінічна

загадчык кафедры філасофіі

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Ф. Скарыны», к.ф.н., дацэнт

Сакратар

Крахмалаў Арцём Мікалаевіч

выкладчык-стажор кафедры філасофіі

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Ф. Скарыны»

Даклады і паведамленні

Степанюк Валентина Кузьминична, заведующая кафедрой философии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.ф.н., доцент

Политический и технологический подходы к проблеме инноваций в социально-политической сфере

Калмыков Владимир Николаевич, профессор кафедры философии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», д.ф.н., профессор

Традиции и творчество в философии

Галкин Виктор Михайлович, старший преподаватель кафедры философии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Субъективность в «конце истории»: к проблеме неориторических  трансформаций

Павловец Алексей Дмитриевич, ассистент кафедры философии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Практика нравственной жизни в работах Эпиктета

Крохмалов Артем Николаевич, преподаватель-стажер кафедры философии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Деконструкция в философии и культуре постмодерна

Сиротко Наталья Олеговна, ассистент кафедры философии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Перспективы образования в интересах устойчивого развития

Цацарин Вячеслав Владимирович, ассистент кафедры философии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Принцип верификации знания и попытки его применения в науках

Касьяненко Анатолий Петрович, доцент кафедры политологии и социологии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Современные исследования в туризме

Тишкевич Михаил Яковлевич, заведующий кафедрой политологии и социологии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Сегментация информационного пространства в связях с общественностью: прагматический подход

Секцыя 4.

Праблемы выкладання гісторыі і сацыяльна-палітычных дысцыплін

Кіраўнікі секцыі

Зелянкова Алла Іванаўна

дацэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», к.г.н., дацэнт

Гаўрылавец Людміла Уладзіміраўна

дацэнт кафедры гісторыі і методыкі выкладання гісторыі УА «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт  імя  І.П. Шамякіна», к.г.н

Сакратар

Корнікава Наталля Віктараўна

асістэнт кафедры гісторыі Беларусі

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Ф.  Скарыны»

Даклады і паведамленні

Бышик Владимир Иванович, ассистент кафедры всеобщей истории УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Формирование исследовательских компетенций студентов первого курса в процессе преподавания “всеобщей истории”

Бровкин Евгений Александрович, старший преподаватель кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Изучение проблем истории далматинскогот средневекового города на практических занятиях

Вальченко Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры педагогики УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»; Маршалова Ирина Анатольевна, учитель ГУО «Средняя школа № 61» г. Гомеля

Способы активизации процесса обучения на уроках истории (из опыта работы учителя).

Александронец Уладзімір Мікалаевіч, магістр гістарычных навук, загадчык раённым вучэбна-метадычным кабінетам аддзела адукацыі, спорту і турызму Гомельскага райвыканкама

Інфармацыйна-адукацыйныя магчымасці музеяў устаноў адукацыі Гомельскага раёна ў адукацыйным працэсе па гісторыі Беларусі: з вопыту метадычнага суправаджэння

Корникова Наталья Викторовна, ассистент кафедры истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», Шкрабова Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры истории Беларуси УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Из опыта проведения этнографической практики на историческом факультете в начале ХХI века

Гаранина Тамара Петровна, к.ф.н., доцент УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Роль волонтерской деятельности в партиотическом и нравственном воспитании студенческой молодежи (опыт работы волонтерского общества «Друг детей»)

Гавриловец Людмила Владимировна, доцент кафедры истории и методики преподавания истории УО «Мозырьский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина»

Применение сервисов web 2.0 в преподавании исторических дисциплин

Денисенко Павел Владимирович, учитель ГУО «Гомельское городское кадетское училище»

Исследовательская работа школьников: из опыта международного сотрудничества

Романова Татьяна Ивановна, учитель ГУО «Средняя школа № 26» г. Гомеля

Преподавание истории в старших классах (из опыта работы)

Марков Игорь Валентинович, учитель ГУО «Средняя школа № 52» г. Гомеля, Поплавный Андрей Анатольевич, учитель ГУО «Средняя школа №  52» г. Гомеля

Проблемы оптимизации преподавания истории в старшей и средней параллелях

Чаропка Алёна Мікалаеўна, ДУА«Пакалюбицкая сярэдняя школа»

Выкарыстанне мультымедыя як сродак павышэння пазнаваўчай актыўнасці навучэнцаў

Зеленкова Алла Ивановна, доцент кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент, Савинская Марина Петровна, старший преподаватель кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Педагог по профессии и призванию

Коваленко Ирина Викторовна, заместитель директора по учебной работе

ГУО «Гимназия № 59» г. Гомеля

Проблемы организации работы с одаренными учащимися в системе общего среднего образования

Колбасина Ирина Николаевна, старший преподаватель  кафедры истории и методики преподавания истории УО «Мозырьский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина»

Художественная культура в преподавании истории

Михальчик Ирина Федоровна, учитель  ГУО «Гимназия № 56» г. Гомеля

Метод тренинга в структуре интерактивных технологий

Башилова Елена Николаевна, учитель ГУО «Гимназия № 10» г. Гомеля

Деятельность клуба «Храм моей души» из опыта работы учителя по воспитанию исторической памяти

Зощук Людмила Васильевна, старший преподаватель УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Инновации и образование: основания и смысл

Эсмантович Ирина Игоревна, декан юридического факультета УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.и.н., доцент

Роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании специалиста

Сенина Валентина Федоровна, старший преподаватель кафедры политологии и социологии УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Преподавание обществоведения в системе довузовской подготовки

Сыманович Татьяна  Николаевна, зав. кафедрой истории и МПИ, Курьян Зинаида Семёновна, старший преподаватель кафедры истории и МПИ УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина», к.п.н, доцент

Духовно-нравственное воспитание на уроках истории

Абраменко Елена Геннадьевна, доцент кафедры политологии и социологии

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», к.п.н., доцент

Современные методы обучения политологии SWOD-анализа.

Вороненко Александр Иванович, ассистент кафедры политологии и социологии

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Использование интеллектуальных игр в преподавании истории и социально-гуманитарных дисциплин

Поделитесь новостью в социальной сети:

Share on vk
VK
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on odnoklassniki
OK
Share on google
Google+

Читайте также:

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

19 января в парк-отеле «Замковый» состоялась областная диалоговая площадка по развитию туристической привлекательности Беларуси и индустрии внутреннего туризма. В мероприятии принимали участие представители ответственных структур

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

  На базе УО «Гомельский государственный профессиональный многопрофильный лицей» с 12.01.2021 по 14.01.2021 преподаватели исторического факультета принимали активное участие в составе жюри областной олимпиады школьников

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Заместитель декана по профориентации на зимних каникулах продолжила серию профориентационных мероприятий для школьников.  06.01.2021  исторический факультет посетили учащиеся 11 класса УО «Средняя школа №62».  Студенты

ВIНШУЕМ СА СВЯТАМ!

ВIНШУЕМ СА СВЯТАМ!

Шаноўныя калегі i студэнты! У сённяшні сачэльнік ад шчырага сэрца віншую вас са  светлым святам Нараджэння Хрыстовага! Няхай цеплыня гэтага свята  натхняе нас на добрыя

КОНКУРС МАЛАДЫХ МIЖНАРОДНIКАЎ

КОНКУРС МАЛАДЫХ МIЖНАРОДНIКАЎ

Працягваецца супрацоўніцтва паміж гістарычным факультэтам ГДУ імя Ф. Скарыны і Асацыяцыяй знешнепалітычных даследаванняў імя А. А. Грамыка. У 2020 г. Асацыяцыя праводзіла конкурс маладых міжнароднікаў.

СА СВЯТАМI!

СА СВЯТАМI!

ШАНОЎНЫЯ НАШЫ СЯБРЫ!!  КАЛЕКТЫЎ ГIСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА АД УСЯГО СЭРЦА ВIНШУЕ ВАС СА СВЯТАМI!  ШЧАСЛIВЫХ ВАМ ПАДЗЕЙ I ДАБРАБЫТУ!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НА КАНИКУЛАХ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НА КАНИКУЛАХ

  Исторический факультет продолжает серию профориентационных мероприятий для школьников. В рамках зимних каникул исторический факультет подготовил для школьников ряд интересных профориентационных мероприятий, направленных на формирование

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »