Исторический

logo

факультет

Лазько Григорий Григорьевич

Лазько Григорий ГригорьевичЛазько Григорий Григорьевич

Доктор исторических наук, профессор

Профиль в Google Академии

Профиль в РИНЦ

Профиль в ORCID

Профиль в ResearchGate

Профиль в Mendeley

Образование:

​ История, БГУ (г. Минск), 1973 г.

​ аспирантура, БГУ (г. Минск), 1978 г.

​ докторантура, БГУ (г. Минск), 2001 г.

Профессиональный путь:

​ ассистент – 1973-1975 гг., 1978-1980 гг.

​ старший преподаватель – 1980-1984гг.

​ доцент кафедры всеобщей истории – 1984 г.

​ заведующий кафедрой всеобщей истории – 1984-1998 гг., 2004-2012 гг.

​ профессор кафедры всеобщей истории – 2012 – по настоящее время

Читал лекции по истории международных отношений:

​ Высшая торговая школа (г. Пётрков Трибунальски, Польша) с 2012-2014 гг.

Стажировки:

​ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1984 г.

​ Львовский университет имени И. Франка, 1987г.

​ Варшавский университет, (г. Варшава, Польша), 1988г.

​ Архив новых актов, (г. Варшава, Польша), 1988г.

​ Вильнюсский университет (г. Вильнюс, Литва), 2010 г.

​ Республиканский институт высшей школы, 2006г., 2016г.

Научные интересы:

​ Международные отношения межвоенного времени

​ История Польши в межвоенный период

​ Политика Советской России в Восточной Европе 1917-1921 гг.

Некоторые публикации:

​ Лазько Р.Р. Перад патопам. Еўрапейская палітыка Польшчы (1932-1939). – Мн.: БДУ, 2000. – 354 с.;

 Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 5 / Р.Р. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. — Гомель, 2016. — 120 с.

Лазько Р.Р. Матэрыялы з беларускiх архiваў аб еўрапейскай палiтыцы: СССР у пачатку Другой сусветнай вайны // Працы гістарычнага факультэта БДУ Вып.3. — 2008. — 251 с.

​ Лазько Г.Г., Космач Г.А. Всемирная история новейшего времени. 1918-1945. Экспремент. Учебник для 9 кл. школ с русск. яз. Обучения. Рекомендов. Ред.-изд. советом Нац-го ин-та образования. – Мн.: Адукацыя и выхаванне, Выд. цэнтр БДУ, 2002. – 180 с.

​ Лазько Р. Р., Кротаў А. М., Мязга М. М. Беларусь ў еўрапейскай палітыцы. 1918-1925 гг. Нарысы. – Гомель, 2003. – 126 с.

​ Лазько Г.Г., Космач Г.А., С. В. Панов и др. Всемирная история новейшего времени: Учеб. пособие для 9-го кл. общеобразовательного учреждения с русским языком обучения / Под ред. Г. А. Космача – 3-е изд.; Допущ. Министерством образования Республики Беларусь. – Мн.: Нар. Асвета, 2003.- 320 с.; ил.

​ Лазько Г.Г., Космач Г.А., С. В. Панов, В. В. Тугай. Всемирная история, 1945-2002 гг.: Экспремент. учебное пособие для уч-ся 10-го кл. школ с 12-летним сроком обуч. / Под ред. Г. А. Космача; Допущ. Министерством образования Республики Беларусь. — Мн.: Изд. центр БГУ, 2003. – 223 с., ил.

 Лазько Р.Р. Антон Луцкевiч у Парыжы летам 1919 г. // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны: навук. зб. Вып. 5 / Рэдкал. У. Н. Сiдарцоў (адк. рэд.), С.М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [i iнш.] – Мн: БГУ, 2009. – C. 102–110.

​ Лазько, Р. Белнацкам і Наркамнац: першы прыкры вопыт узаемаадносін (студзень – чэрвень 1918 г.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012 — №2. — С. 4 – 15.

​ Лазько, Р. Палітыка Савецкай Расіі ў дачыненні да Беларусі ў святле нацыянальнай праграмы партыі бальшавікоў (кастрычнік 1917 – пачатак 1919 г.)/ Р. Лазько // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012 — №7. — С. 3-11.

​ Гістарычныя шляхі беларускага народа і суседзяў: узаемадзеянне і ўзаемаўплывы : зборнік навуковых артыкулаў / Г.Г. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукаціі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. — Гомель, 2016. — 120 с.

​ Лазько Р. Р. Паўночна-Заходняя абласная арганізацыя РСДРП(б) – партыя ўлады ў Беларусі (лістапад 1917 – люты 1918 г.) // Известия Гомельского гос. университета им. Ф. Скорины. – 2012. — №4. –С. 66 – 71.

​ Лазько Р.Р. Насуперак праўдзе і дзяржаўным інтарэсам (аб інтэрпрэтацыі гісторыі беларускай дзяржаўнасці 1917 – 1920 гг. у адным дапаможніку для сярэдняй школы) // Известия Гомельского гос. университета им. Ф. Скорины. – 2013. — №4. –С. 66 – 71.

​ Лазько Рыгор. Пачатак бальшавіцкай нацыянальнай палітыкі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013 – № 12. – С. 5–10.

​ Лазько, Р.Р. Першае святкаванне на Гомельшчыне “нацыянальнага свята беларускага народа” – дня вызвалення Беларусі // Известия Гомельского гос. университета им. Ф. Скорины. – 2014 — №4. – С. 77 – 81.

​ Лазько Р. Р. Супрацоўніцтва ленінскага Саўнаркама з беларускімі нацыянальным арганізацыямі напярэдадні Ўсебеларускага з’езда 1917 г. // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — №1. – C. 3 – 12.

​ Лазько Р. Р. Самавызначэнне, прыпыненае гвалтам (Да пытання аб разгоне Усебеларускага з’езда 1917 года. Частка 1) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — №3. – С. 5 – 12.

​ Лазько Р. Р. Самавызначэнне, прыпыненае гвалтам (Да пытання аб разгоне Усебеларускага з’езда 1917 года. Частка 2) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. – №4. – С. 3 – 10.

​ Лазько, Г.Г., Мезга, Н.Н., Бабков, А.М., Черепко, С.А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Учебная программа для специальности 1- 02 01 02 04 «История. Английский язык». – Гомель, 2011. – 47 с.

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »